એનવાય: વોશિંગ્ટન સ્ક્વેર પાર્ક અને અટકી વૃ... - Secret World

Washington Square W, New York, NY 10011, Stati Uniti
11 views

Gaia Trey

Description

વોશિંગ્ટન સ્ક્વેર પાર્ક છે ફાંસીગર માતાનો નામનું એક વૃક્ષ વૃક્ષ છે. તેમ છતાં ઇતિહાસકારો સહમત થાય છે કે, આ અટકી હતી એક પૌરાણિક કથા છે, કે જે અર્થમાં કોઈ એક હતી ફાંસી માંથી આ વૃક્ષ, દંતકથા છે, હજુ પણ હાજર એકાઉન્ટ્સ ઓફ ન્યૂ યોર્કના રહેવાસીઓને. નિષ્ણાતો કહે છે કે તે હજુ પણ જૂની વૃક્ષ ન્યૂ યોર્ક. પર સાથે ત્રણ સો વર્ષ ના જીવન છે. તે એક નજર વર્થ. ત્યાં એક તકતી માટે તેને ઓળખી.