Bidenegg lâu Đài trong Fliess... - Secret World

Dorf 237, 6521 Fließ, Austria
9 views

Francesca Vitale

Description

Bidenegg lâu đài trong Fliess đã được đề cập lần đầu tiên trong 1339 quảng CÁO. Nó đã được mua lại vào năm 1546 Hans Trautson. Phức tạp đã được xây dựng lại thế kỷ 16, và vẫn còn giữ lại sự xuất hiện của nó. Bidenegg là không công.