Lâu Đài Treis (Treisburg)... - Secret World

Dünnbachtal, 56253 Treis-Karden, Germania
16 views

Meetale Shah

Description

Lâu đài Treis (Treisburg) tàn tích nằm 70 m cao trên một mũi và chảy ra xung quanh bởi các dòng suối Flaumbach và Dünnbach, cả đi xuống từ Hunsrueck. Ngày chính xác của tòa nhà được không. Lâu đài này là có thể được xây dựng vào thứ hai nửa của thế kỷ 11. Ngày hôm nay xuất hiện được thống trị bởi các hùng mạnh phục hồi hình vuông-tháp. Ngoài ra, có còn lại của tòa nhà khác của các bức tường tròn duy trì.