కోట క్రూరమైన (Wildburg)... - Secret World

56253 Verbandsgemeinde Treis-Karden, Germania
9 views

Catherine Mckinsey

Description

కోట క్రూరమైన (Wildburg) ఉంది. దక్షిణ వెనుక కోట Treis. It was built in the 13th or 14th century, probably వంటి రక్షణ యొక్క దక్షిణ వైపు కోట Treis. అది పునరుద్ధరించబడింది మరియు నివసిస్తున్నారు సరిపోయే చేశారు. ఉత్తర ఉన్న, దాదాపు చదరపు, బ్రాజోన్ మరమ్మతులు మరియు ఒక కొత్త పైకప్పు అందుకున్న. గ్రేట్ హాల్ మరియు ఇతర outbuildings కూడా ఉన్నాయి పునర్నిర్మించబడింది. రూయిన్స్. ఇతర భవనాలు మరియు వృత్తాకార గోడ కేవలం శిధిలాల ఉన్నాయి. Wildburg ప్రైవేట్ ఆస్తి