బర్గ్ అరస్ లో Alf... - Secret World

Familie Keuthen, 56859 Alf, Germania
24 views

luisa Benitez

Description

బర్గ్ అరస్ ఉన్న సైట్ యొక్క పురాతన రోమన్ హిల్ ఫోర్ట్. ఇది మొదటి సమయం లో పేర్కొన్నారు 1120, కానీ బహుశా చుట్టూ నిర్మించిన 936 (చెరసాల నుండి తేదీలు ఆ సమయం). యు ట్రియెర్ యొక్క బిషప్ స్వంతం చెయ్యబడింది. It was destroyed by ఫ్రెంచ్ సైన్యం 17వ శతాబ్దపు చివరి మరియు పునర్నిర్మించిన 20 వ శతాబ్దం లో. నేడు బర్గ్ అరస్ ఒక హోటల్ మరియు రెస్టారెంట్. ఐసోటోపులు: వికీపీడియా