آلمان | بورگ مترنیچ... - Secret World

Moselstraße 2, 56814 Beilstein, Germania
53 views

Emily Young

Description

بورگ Metternich در اسناد اولین بار ذکر شد 1268, هنگامی که آن را توسط یوهان فون Braunshorn متعلق بود. این قلعه بود بد قبل از آسیب دیده است 1689. ارتش فرانسه نابود قلعه Metternich و آن را هرگز به طور کامل بازسازی شد. امروز یک هتل و رستوران وجود دارد