జర్మనీ | బర్గ్ Metternich... - Secret World

Moselstraße 2, 56814 Beilstein, Germania
47 views

Sara Hoffer

Description

బర్గ్ Metternich పేర్కొన్నారు పత్రాలు లో మొదటి సారి 1268, when it was owned by జోహన్ వాన్ Braunshorn. బడింది. కోట 1689 ముందు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న లేదు. ఫ్రెంచ్ సైన్యం నాశనం Metternich కోట మరియు అది ఎప్పుడూ పూర్తిగా పునర్నిర్మించబడింది. నేడు ఒక హోటల్ ఉంది మరియు restauran