قلعه لیبیگ در کوبرن-گوندورف... - Secret World

Römerstraße 52, 56330 Kobern-Gondorf, Germania
45 views

Teresa Brown

Description

قلعه Liebieg توسط نایت Marsilius Gondorf در اطراف 1255-1272 ساخته شده است. میان 1493-1762 آن توسط خانواده Eifel متعلق بود. ظاهر فعلی عمدتا از بازسازی ساخته شده در 1859-1960 است. آن را مانند عشق در نگاه اول است: ساختمان با شکوه خود را جادویی و آرامی در یک پارک بزرگ با درختان قوی و بوته گل صد تومانی اشرافی بی شماری ارائه. از شما می خواهند به گرمی توسط یک چشمه پر حرف عاشقانه استقبال پس از تصویب دیوار