Château d'Onet... - Secret World

12850 Onet-le-Château, Francia
38 views

Ria Merkel

Description

Château d'Onet được xây dựng vào 1518-1519 cho các qui tắc của Pháp, những người sử dụng nó như là nơi cư trú mùa hè. Lịch sử của ban đầu lâu đài ngày trở lại vào thế kỷ thứ 13. Đồ đạc của lâu đài đã bị tịch thu trong cuộc cách Mạng pháp vào năm 1792.