شاتو د بويسير... - Secret World

Château de Boissières, 30114 Boissières, Francia
32 views

Milena Sarin

Description

شاتو د Boissières اطراف 1577 ساخته شده بود.اولین ساختمان قرن دوازدهم تنها شامل یک برج چهارگوش بالا, شمال شرق, بدون پایه و اساس, مشرف به یک خندق تغذیه شده توسط چران. قرن سیزدهم و چهاردهم, یک برج مربع دوم از سه طبقه, به اولین بین ساخته شده است که یک برجک راه پله مارپیچی متصل. قرن چهاردهم و پانزدهم, یک خانه کامل همه یک خانه غنی شده می شود, در یک طرح مستطیل شکل, با حداقل یک برج دور بعد به فر نان تبدیل شده بود. مواد Craon ماسه سنگ آبی, خالدار و شیل. دهانه های پی در پی و ساخت یک دودکش بالا به خانه بخش هایی از دیوارها را تغییر داد. این قلعه چند سال توسط انگلیسی در طول صد سال جنگ اشغال شده بود. ترمیم در 1362 پیمان Brétigny ، آن است که پس از آن برای خانواده های نظامی به انقلاب است. این قلعه مالکیت خصوصی است