شاتو د کوربر... - Secret World

22 Le Château, 66130 Corbère, Francia
30 views

Miriam Cartesio

Description

Château De Corbère برای اولین بار در 1241 ذکر شد ، اما در قرن 12th ساخته شده است. این بزرگ شد و در قرن 13th و 14th بازسازی. در قرن 19 آن را به خرابی افتاد قبل از به طور کامل غارت شدند. امروز قلعه ترمیم و متعلق به بخش خصوصی.