நாட்டுப்புற வீடு டி Florac... - Secret World

6B Place du Palais, 48400 Florac, Francia
25 views

Uma Spike

Description

நாட்டுப்புற வீடு டி Florac முதலில் கட்டப்பட்டது 13 ஆம் நூற்றாண்டில் பின்னர் மீண்டும் 17 ஆம் நூற்றாண்டில். அதை முதலில் சேர்ந்தவர் Barony Anduze மற்றும் கடந்து ஒரு எண் மூலம் நிலப்பிரபுத்துவ குடும்பங்கள். கோட்டை முற்றிலும் மீண்டும் 1652 பிறகு போர்கள் மதம். ஆண்டில் பிரெஞ்சு புரட்சி, தான் நடித்த ஒரு மாறியது 'உப்பு மாடி' சேமித்து உப்பு. அது பின்னர் பயன்படுத்த ஒரு சிறையில் உள்ள 19 ஆம் நூற்றாண்டின். 1976 முதல், கோட்டை வருகிறது தலைமையகம் Cévennes தேசிய பூங்கா, யார் அதை மீண்டும். தரை மற்றும் முதல் மாடிகள் வீட்டில் ஒரு கண்காட்சி தேசிய பூங்கா (இயற்கை, தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது park). தகவல் மையம் உள்ளது விவரங்களை நடை, வழிகாட்டுதல் சுற்றுப்பயணங்கள், விடுதி மற்றும் écomusées (திறந்த விமான அருங்காட்சியகம்) உள்ள பூங்கா. குறிப்புகள்: விக்கிப்பீடியா