شاتو د Puissalicon... - Secret World

1 Rue du Château, 34480 Puissalicon, Francia
54 views

Paola Marchionne

Description

شاتو د Puissalicon در قرن 11th ساخته شده بود. دو برج تحمیل نهفته است بیش از سیاه چال است که در حال حاضر در خرابه. این قلعه متعلق به بخش خصوصی, اما می تواند در بخشی در طول روز میراث در ماه سپتامبر بازدید.