Château de Puissalicon... - Secret World

1 Rue du Château, 34480 Puissalicon, Francia
14 views

Sara Hoffer

Description

Château de Puissalicon được xây dựng vào thế kỷ 11. Hai áp đặt tháp nằm trong ngục mà là ở trong đống đổ nát. Lâu đài này thuộc sở hữu tư nhân, nhưng có thể được truy cập trong một phần trong những Di sản Ngày vào tháng chín.