မိုဒိုမြို့-Alban... - Secret World

15 Rue de L Hôpital, 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole, Francia
52 views

Hellen Hofmeier

Description

ပထမဦးဆုံးဖော်ပြထားခြင်းကိုမိုဒိုနဂါးနီ-Alban မှနောက်ကျောကွာဟ ၁၁၈၈။ ဒါဟာဝိုင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာအတွင်းအရာနှစ်စစ်ပွဲ။ အသုံးလက်ရှိတာဝါတိုင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်မှာ ၁၅ ရာစု။ ၁၈၂၄ ခုနှစ်မှစရဲတိုက်သိရသည်အဖြစ်အသုံးပြုစိတ်ရောဂါ။