شاتو د سنت آلبان... - Secret World

15 Rue de L Hôpital, 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole, Francia
34 views

Teresa Lotti

Description

اولین اشاره از قلعه د سنت آلبان قدمت آن به 1188. این چندین بار در طول جنگ صد ساله محاصره شد. سه برج موجود در قرن 15 اضافه شد. از آنجا که 1824 قلعه به عنوان مرکز روانپزشکی استفاده.