Không rõ pháp lâu Đài - Château de Lussan ... - Secret World

30580 Lussan, Francia
57 views

Milena Power

Description

Château de Lussan là vuông lâu đài với đáng kể tháp ở mỗi góc và được xây dựng ở đây trong thế kỷ 15 cho các lãnh Chúa của Audibert. Đó là một chiếc đồng hồ lớn và sắt chuông trên một trong những tòa tháp đó đã được thêm vào trong thế kỷ 19. Lâu đài được quyền sở hữu tư nhân cho đến khi nó đã bị tịch thu trong cuộc cách Mạng: kể từ khi mà thời gian lâu đài đã đã có một số khác nhau chủ sở hữu và sử dụng và hiện đang được sử dụng cho địa phương văn phòng hội đồng.