شتو د کالبرته... - Secret World

Château de Saint-Pierre, 48370 Saint-Germain-de-Calberte, Francia
20 views

Floriana Spadaro

Description

شتو د کالبرته, ذکر شده در اسناد از 1092, یکی از قلعه های فئودالی متعدد ایستاده در دره Cévenol بود. این نوبت نگه توسط نوبت توسط خانواده Anduze و Budos بود و تحت صلاحیت این دادگاه ها از قلعه پردازنده Portes بود. رها شده در پایان قرن 14 و یا در آغاز قرن 15, آن را از خاطرات تا به امروز پژمرده. هیچ کس نمی تواند به یاد داشته باشید که نام بسیار سنت ژرمن د Calberte ناشی از خرابه های بنا در پیتون سنگی دره اطراف. برای قرن 20, پس از تخریب آن, قلعه سنت پیر هنوز هم در حال استفاده به لطف کلیسای کوچک castral آن بود. قبل از اینکه کلیسای کوچک نیز رها شده است. از آنجا که 1965, از آن شده است توسط خانواده Darnas بازسازی. آنها موفق به احیای این مجموعه, محکوم تاریخ. امروز ، نوسازی آن تقریبا تمام شده است.