အဆင်းလှသောမိုဒိုဒုတိယတိုဆုံး... - Secret World

Château du Champ, 48800 Altier, Francia
17 views

Roger Mier

Description

အဆင်းလှသောမိုဒိုဒုတိယတိုဆုံးပထမတွင်ဖော်ပြထား ၁၄၉၈ ပတ်သက်စောင့်ရှောက်၊ပျောက်။ ကပ်လျက်အဆောက်အအုံတည်ဆောက်ခဲ့ကြ ၁၆ ရာစုအတွင်း။ရဲတိုက်၏အအအအစည်၏Altier(Lozère၊Occitanie)။ ဒါဟာဆွဲဆောင်မှုအ holidaymakers တည်းခိုအတွက်ဒေသ။