شاتو د مارگون در فرانسه... - Secret World

16 Rue du Château, 34320 Margon, Francia
24 views

Gaia Trey

Description

تحمیل شتو د مارگون متشکل از یک ساختمان مستطیل شکل در کنار سه برج. آن را از اوایل قرن 13th می گردد و در به پادشاهی فرانسه متصل شد 1221. لو Moine د مارگون خانواده متعلق به قلعه از 1719. دو بال جانبی در داخل حیاط قرن 16 اضافه شد. شاتو د مارگون دارای باغ نیز قابل توجه.