نقاشی های سنگ Hossa Värikallio... - Secret World

89920 Hossa, Finlandia
23 views

Judith Burton

Description

نقاشی های سنگی Hossa Värikallio یکی از بزرگترین نقاشی های سنگی ماقبل تاریخ در فنلاند هستند. تصاویر روی دیوار سنگی که از دریاچه Somerjärvi رو به افزایش است ، در عصر حجر ، یعنی حدود 3,500 - 4,500 سال پیش نقاشی شده است. نقاشی از یک قایق و یا زمانی که ایستاده بر روی یخ از دریاچه نقاشی شده بودند. بر روی سطح دیوار سنگ وجود دارد 61 چهره های جداگانه به تصویر می کشد صحنه های شکار و مراسم های shamanic. نقاشی احتمالا برای مارک یک مسیر و یا توصیف حوادث استفاده شده است. Värikallio در تمام طول سال قابل دسترسی است. در تابستان یک دنباله منجر به نقاشی وجود دارد, و یک پلت فرم مشاهده شده است در مقابل صخره ساخته شده. در زمستان است یک دنباله اسکی به صخره ها و دنباله اتومبیل برفی در این نزدیکی هست وجود دارد.