இந்த Hossa Värikallio பாறை ஓவியங்கள்... - Secret World

89920 Hossa, Finlandia
14 views

Mira Clark

Description

இந்த Hossa Värikallio பாறை ஓவியங்கள் உள்ளன மத்தியில் பெரிய வரலாற்றுக்கு முந்தைய பாறை ஓவியங்கள் பின்லாந்து. படங்கள் மீது பாறை சுவர் இருந்து உயர்ந்து ஏரி Somerjärvi வரையப்பட்டிருந்தது ஸ்டோன் வயது, அதாவது சுமார் 3,500 - 4,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. ஓவியங்கள் வரையப்பட்டிருந்தது இருந்து ஒரு படகு அல்லது நிற்கும் போது பனி ஏரி. மேற்பரப்பில் பாறை சுவர் உள்ளன 61 தனி நபர்கள் காட்சிகளை சித்தரிக்கும் வேட்டை மற்றும் ஷமானிய சடங்குகள். ஓவியங்கள் அநேகமாக பயன்படுத்தப்படும் குறிக்கும் ஒரு பாதை அல்லது விவரிக்கும் நிகழ்வுகள். Värikallio அணுக அனைத்து ஆண்டு சுற்று. கோடை உள்ளது, ஒரு பாதை முன்னணி ஓவியங்கள், மற்றும் ஒரு கூர்நோக்கு மேடையில் கட்டப்பட்டது முன் பாறை. குளிர்காலத்தில் அங்கு ஒரு பனிச்சறுக்கு ஊர் பாறை மற்றும் ஒரு பனி உந்தி அருகிலுள்ள ஊர்.