Khai Dinh Tomb... - Secret World

Châu Ch?, tp. Hu?, Th?a Thiên Hu?, Vietnam
133 views

Lara Kipling

Description

Khai Dinh Tomb is the tomb of Khai Dinh and it is 10km from Hue in Chau Chu village.