વૈશ્વિક પેગોડા... - Secret World

Global Pagoda Road, Essel world Amusement Park, Gorai, Mumbai, Maharashtra 400092, India
21 views

Myrrus Hobbs

Description

આયોજન બાંધકામ માટે વૈશ્વિક પેગોડા માં શરૂ થયો હતો, 1997, જ્યારે વાસ્તવિક નિર્માણ કામ શરૂ 2000. આ પેગોડા સમાવેશ થાય છે ત્રણ પેટા-ડમ. પ્રથમ અને સૌથી મોટો ગુંબજ પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી ત્યારે અસ્થિ અવશેષ ગૌતમ બુદ્ધ હતા સંઘરી રાખેલા સેન્ટ્રલ લોકીંગ સ્ટોન ના ગુંબજ પર ઓક્ટોબર 29, 2006 બનાવે છે, તે વિશ્વના સૌથી મોટા હોલો પથ્થર ચણતર માળખું સમાવતી અવશેષ ઓફ બુદ્ધ. આ અવશેષ હતા મૂળ જોવા મળે છે Bhattiprolu, ગુન્ટુર જિલ્લામાં, આંધ્ર પ્રદેશ, દક્ષિણ ભારત. કેન્દ્ર વૈશ્વિક પેગોડા સમાવે વિશ્વના સૌથી મોટા પથ્થર ડોમ બાંધવામાં વગર કોઇ સહાયક આધારસ્તંભ છે.