ரிசர்வ் வங்கியின் நாணய அருங்காட்சியகம்... - Secret World

Sir Phirozshah Mehta Rd, Fort, Mumbai, Maharashtra 400001, India
7 views

Evgeniya Walker

Description

ரிசர்வ் வங்கியின் நாணய அருங்காட்சியகம் உள்ளது, ஒரு தனிப்பட்ட அருங்காட்சியகம் அமைக்க பாரத ரிசர்வ் வங்கி (இந்திய ரிசர்வ் வங்கி) – மிக முக்கியமான நிதி நிறுவனம் நாடு. டாக்டர் A. P. J. Abdul Kalam – முன்னாள் இந்திய ஜனாதிபதி திறந்து வைத்தார் அருங்காட்சியகம் 2004. அது நோக்கமாக சித்தரிக்கும் பரிணாம வளர்ச்சி பணம் இந்தியத் துணைக் கண்டத்தில் உள்ள, சரியான இருந்து பண்டைய நாட்களில் பண்டமாற்று முறை தற்போதைய காலத்தில் பிளாஸ்டிக் பணம். அங்கு பல்வேறு காட்சியகங்கள் உள்ள அருங்காட்சியகம், அங்கு நாணயங்கள், காகித பணம் மற்றும் பிற பணவியல் தொல்பொருள்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறது.