mikulov-secret-world

mikulov-secret-world

Mikulov അവന്റെ സമന്സ് കോട്ട... - Secret World

692 01 Mikulov, Repubblica Ceca

Clarissa Kennedy
by Clarissa Kennedy
1

Overview

സ്നാനം ഒരു മനോഹരമായ പ്രകൃതി നിൽക്കുന്നു Mikulov, dominated by the സമന്സ് ഡച്ചു castle built on a high rock wall. കേന്ദ്രത്തിൽ ചുറ്റും വികസിക്കുന്നു. മനോഹരമായ main square, surrounded by richly decorated ഡച്ചു houses and the സമന്സ് Tomb of the Dietrichštejn. Inside the castle you can also visit the നിലവറകൾ, where you can കൌതുകം ഏറ്റവും വലിയ cask in Central Europe. Also worth a visit is the "Svatý kopeček& quot;, the" പവിത്രമായ Hill & quot;, ഒരു സുഖകരമായ നടന്നു മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും വേണ്ടി മനോഹരമായ പനോരമ that you can പ്രശംസിക്കുന്നു.