സബീന എണ്ണ മ്യൂസിയം... - Secret World

Viale Regina Margherita, 02031 Castelnuovo di Farfa RI, Italia
20 views

Michelle Trump

Description

The Museum of the oil of the സബീന is dedicated to the oil of the സബീന എന്ന് ഡോക്ടർ Galen (II century A. D.) defined as the best in the ancient world. അടുത്തുള്ള Abbey of Farfa was one of the few മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ സെന്ററുകൾ in which the പുരാതന വിദ്യകൾ ഒലിവ് കൃഷി ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കും. പിന്നെ പകരുന്ന. The museum is based in പാലസ് Perelli, ഒരു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കെട്ടിടം വ്യാപകമായി tampered with അടുത്തിടെ കണ്ടെടുത്തു, but also extends to the historic center and the landscape. The സൌഥ്യാംപ്ടന് begins with a section dedicated to the myth of എണ്ണ, celebrated by കൊത്തുപണികളും കൊണ്ട് സമകാലിക മാസ്റ്റേഴ്സ് Alik Cavaliere, Gianandrea Gazzola, മരിയ Lai and Hidetoshi Nagasawa. The visit continues with the documentation ന് എഴുതീട്ടുണ്ട് of the olive tree "sabino" and the tradition of ഒലിവ് കൃഷി, then with the hall of memory, where the world of oil is told by the voices and images of farmers Calstelnuovo. With a pedestrian path in the ജീനെ എത്താൻ സൈറ്റ് തുടക്കത്തിൽ മധ്യകാല San Donato, എവിടെ, അടുത്ത പുനഃസ്ഥാപിച്ചു church, the "തോട്ടം ഒലിവ് മരങ്ങൾ of the world" home to the different species കൃഷി in the Mediterranean basin, and with them, symbolically, the people who share in the history and culture of the olive oil. It is part of the തുടങ്ങി മ്യൂസിയം സിസ്റ്റം മിഡിൽ ടൈബർ Valley.