Votigno di Canossa and ചെറിയ ബുദ്ധ ക്ഷേത്ര... - Secret World

Località Cavandola, 42026 Votigno di Canossa RE, Italia
25 views

Miriam Cartesio

Description

It is called Votigno di Canossa and is a small village on the hills of Reggia, considered one of the best സൂക്ഷിക്കും ഇറ്റലി. It is a reality that നിലകൊണ്ടു സസ്പെൻഡ് സമയം, located ഒരു ദമ്പതികൾ കിലോമീറ്റർ from the historic castle, where the Grand countess Matilda, ശക്തമായ feudatory, born in 1046, വൈസ് രാജ്ഞി ഇറ്റലി, as well as the marquess and the vicar സാമ്രാജ്യത്വ, ഭരിച്ചു over the world and invited the Popes and Emperors since it was the most important സ്ത്രീ of the time. Votigno വരുകയാണ് കൊണ്ട് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ stone structure and the buildings that are perched ചുറ്റും പുരാതന ഗോപുരം the square. The tower that stands on the stones of the village characterizes the പനോരമ, and was a watchtower, പ്രതിരോധ അതുപോലെ refuge in case of attack. നന്ദി careful restoration, beginning in the Sixties, which has respected history and culture, is still very easy to imagine the Ancient Village of Votigno di Canossa in നിറഞ്ഞ the activities of every day, with അപ്പം ചുടുന്ന, shop for the കൊല്ലന്, സ്ത്രീകൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന stuffed in കൊട്ട and chairs, and to carry out the ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ. കേന്ദ്രത്തിൽ it is impossible not to notice ഒരു ചതുരംഗപ്പലക ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സെറ്റ് ബോക്സുകൾ നിലത്തു എവിടെ, on special occasions, you can also play checkers. Thanks to its beauty ദശ over the centuries Votignoit has been decreed by Unesco as a World Heritage Site.കൂടാതെ അതിന്റെ പരിസരവും deserve to be discovered, thanks to the beautiful നടക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ദേശങ്ങളിൽ Canossa ഒരു തികഞ്ഞ പ്രദേശത്തിന്റെ for any type of excursion. ഒരു പുതിയ നെറ്റ്വർക്ക് marked പാതകളും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന naturalistic and historical places of the reggiana Hill: It is a path, വിളിച്ചു Matilde path, which ആറു ഘട്ടങ്ങളിലായി നയിക്കുന്നു നിന്ന് Canossa ക്ലിഫ് to San Pellegrino in Alpe, ഒരു സ്വാഭാവിക ബാൽക്കണിയിൽ ന് Garfagnana, വഴി കോട്ടകൾ, ഗോപുരം, വീടുകൾ, പുരാതന ഗോവയിലെ and ചെങ്കല്ല് villages. The entire route is fully marked and tabulated and along the route have been set up various ബാക്കി പ്രദേശങ്ങൾ.To make this village even more magical has also been added മറ്റൊരു സവിശേഷത: ഇടയിൽ അതിന്റെ മതിലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധ ക്ഷേത്രം. This is a direct emanation of the Tibetan government in exile. Founded in 1990, it is a unique structure in Italy, and also the first in Europe, where മങ്ക്സ് മറ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ് കഴിയും പ്രാര്ത്ഥിക്കാം, പങ്കെടുക്കാൻ സമ്മേളനങ്ങൾ immerse themselves soul and body in Tibetan culture. Walking around Votigno, സത്യത്തിൽ, also means കാണുന്നത് ബുദ്ധ പ്രതിമകൾ അതുപോലെ മറ്റ് ചിഹ്നങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട Tibetan culture and religion that are ചിതറിയ throughout the village. ഇതുകൂടാതെ ന് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് you can also visit the museum where costumes, ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും മറ്റ് വിലയേറിയ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.In 1999 the House of Tibet was visited by the അജിത്തിന് പരിക്ക് himself, who was particularly മതിപ്പുളവാക്കി: തന്റെ visit is remembered in a small" gompa & quot;, a small temple where his images are collected.