ಸ Stidiosa ಜಲಪಾತ: ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ Barbagia... - Secret World

08030 Gadoni NU, Italia
10 views

Roberta Navarro

Description

ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ Barbagia, ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ Gennargentu ಶೃಂಗಶ್ರೇಣಿ, sa Stidiosa ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದರ ಹೆಸರು "ಆಗಿದೆ stidius", ಎಂದು ನೀರಿನ ವಿನಿಮಯ, ರಾಕ್ ಮುಖ ಮತ್ತು ಬರುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೂಕರ್ ಕೆಳಗೆ ("ಆಗಿದೆ stidius" ಅರ್ಥ "ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವ ವಾಲ್"). ಏಕೆಂದರೆ, ನಡುವೆ ಒಂದು Gadoni ಮತ್ತು Seulo, ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಜಲಪಾತ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಗೋಡೆಯ ಸ್ನಾನ ಮೂಲಕ ನೀರು, ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇಳಿಬಿದ್ದಿರುವ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪೂಲ್ ಜೊತೆ ಪಚ್ಚೆ ಹಸಿರು ನೀರು. ದಾಖಲಿಸಿದವರು Flumendosa ನದಿ, sa Stidiosa ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಯಾರು ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವುದು ಅದರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಹೃದಯ ಅಮೆಜಾನ್ ಅರಣ್ಯ.