ഡോ. ഗ്രഹാം ' s Homes... - Secret World

SH12, Deolo, Kalimpong, West Bengal 734316, India
6 views

Evgeniya Walker

Description

ഡോ. ഗ്രഹാം ' s Homes, founded in 1900 പോലെ ഒരു അനാഥാലയത്തില് സ്കൂൾ for underprivileged children.So In 1900, more than a century ago, ഫാദര് ഡോ. ജോണ് ആൻഡേഴ്സൺ ഗ്രഹാം തുടങ്ങി giving life to തന്റെ സ്വപ്നം. ഒരു സ്വപ്നം പണിയാൻ ഒരു സ്ഥാപനം ആ പ്രത്യക്ഷമായി his love for children. ഒരു ഹോം വേണ്ടി അനാഥ and ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട Anglo-Indian children whose only craving was for love and an opportunity to live a life of അന്തസ്സ്. Whilst working in Edinburgh പോലെ ഒരു ഗുമസ്തൻ ലെ സിവിൽ സർവീസ്, Graham was സ്വാധീനിച്ചു and encouraged by the മന്ത്രി of his Church, the ഫാദര് John McMurtrie, to be ordained in the Ministry of God. Following his graduation with an M. A. from Edinburgh University, he spent three years in Divinity Hall. At Divinity Hall, he developed a ആഴമായ താത്പര്യം the activities of the Young Men ' s Guild, an organisation that sought to unite the young men of the Church in ഫെലോഷിപ്പ്, പ്രാർത്ഥന, study and service. ഈ പലിശ പ്രചോദനം ഗ്രഹാം to consider the possibility of working with an overseas mission in one of the poorer parts of the world. In 1887, the Young Men ' s ഗിൽഡ് decided to send a missionary of its own to a foreign land, and Graham was sent to work in പഴം, which was at that time, part of the ഡാർജിലിംഗ് Mission of North East India. Graham was ordained in 1889, രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ്, വിവാഹം Katherine McConachie, to whom he had been engaged for two years. ഫാദര് ഗ്രഹാം അവന്റെ ഭാര്യ set sail for കല്ക്കട്ട on 21st March, 1889. For two years, ഗ്രഹാം worked to build a new Church in പഴം. He also established the പഴം Mela – ഒരു കാർഷിക പ്രദർശനം for local farmers – as well as a silk കമ്മിറ്റി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് industrious നാട്ടുകാർ. He also അവരെ സഹായിച്ചു മുറപോലെ കോ-ഓപറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി.