രാക്ലേ ലെ: The Centennial Hall... - Secret World

Wroclaw, Polonia
3 views

Ronda Miles

Description

The Centennial Hall, ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് in the history of ഒഴിവക്കനവാത്ത്തായി കോൺക്രീറ്റ് വാസ്തുവിദ്യ, was സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു in 1911-1913 by the architect മാക്സ് Berg പോലെ ഒരു മൾട്ടി-ഉദ്ദേശ്യം വിനോദ കെട്ടിടം, സ്ഥിതി, the Exhibition Grounds. ലെ രൂപത്തിൽ ആണ് ഉദാരനായ quatrefoil ഒരു വലിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കേന്ദ്ര space that can സീറ്റ് ചില 6,000 പേരെ. The 23m-ഉയർന്ന ഡോം കൊണ്ട് ജേതാക്കൾ ആണ്. ഒരു സീനില് in steel and glass. The Centennial Hall is a ആദ്യമായുള്ള work of modern engineering and architecture, which മ്യൂസിയത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഇന്റര്ചെയ്ഞ്ച് of സ്വാധീനം in the early 20th century, becoming a കീ reference. പിന്നീട് വികസന ഒഴിവക്കനവാത്ത്തായി കോൺക്രീറ്റ് ഘടനകൾ.