Lonavala chikk... - Secret World

Lonavala, Maharashtra, India
16 views

Meredith Obama

Description

Lonavala chikki ເປັນ chikki,ຊື່ຫຼັງຈາກ Lonavala ການເມືອງໃນ Pune ເມືອງຂອງມະຫາລາດອິນເດຍ.ຂອງຕົນປະຖວາຫວານທີ່ເອີ້ນວ່າ gud ກ່ຽ/guddani/gurdani ໄດ້ຈາກ jaggery,ດິນແກ່ນແລະ ghee,ຂາຍໂດຍບັນທີ່ແທ້ຈິງ Maganlal Agarwal ຈາກຂອງຫວານຊີ້ນຮ້ານໃນ Lonavala,ນີ້ແມ່ນການຫຸ້ມຫໍ່ໂດຍທາງລົດໄຟປົກແລະຂາຍການຝຶກອທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງ Lonavala ແລະໄບ,ຊຸກຍູ້ໂດຍນີ້ Agarwal ປ່ gud ກ່ຽ&ຈໍານວນຫຼາຍ;Maganlal Chikki&ຈໍານວນຫຼາຍ;ຢ່າງໃດກໍມັນໄດ້ກາຍແລະຍັງຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການເອີ້ນ Lonavala chikki.