നസ്സാവു and റോസണ്argentina. kgm സ്ക്വയർ... - Secret World

Bay St, Nassau, Bahamas
4 views

Jamie Carlson

Description

റോസണ്argentina. kgm ചതുരശ്ര located in downtown നസ്സാവു, is the gateway to the city for cruise-കപ്പൽ യാത്രക്കാരെ. It was named for സര് റോസണ്argentina. kgm W. റോസണ്argentina. kgm who was ഗവർണർ ബഹാമാസ് സമയത്ത് വൈകി 1860s. In the middle of the square is a വെങ്കല പ്രതിമ of സര് Milo Butler, the first ബഹാമയിലെ ഗവർണർ ജനറൽ, ഒരു സ്വതന്ത്ര ബഹാമാസ്. A fountain in the square was named for സര് സ്റ്റാൻഫോർഡ് Sands, ആദ്യ ബഹാമയിലെ മന്ത്രി of Tourism. During the ബഹാമാസ്' Quin-centennial Celebrations in 1992, ഒരു സ്മാരകം ആയിരുന്നു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു in റോസണ്argentina. kgm ചതുരശ്ര by the ബഹാമാസ് Association of Land Surveyors in honor of ക്രിസ്റ്റഫര് കൊളംബസ്' landfall.