തുര്ക്കുfinland_ Regions. Kgm: Posankka പ്... - Secret World

Pispalavägen 5, 20540 Åbo, Finlandia
6 views

Pria Clinton

Description

Posankka ഒരു പ്രതിമ സ്ഥിതി തുര്ക്കുfinland_ regions. kgm, ഫിൻലാൻഡ്. The statue, which is located near the campus area of the University of തുര്ക്കുfinland_ regions. kgm and the തുര്ക്കുfinland_ regions. kgm വിദ്യാർത്ഥി Village, represents a ഹൈബ്രിഡ് തമ്മിലുള്ള ഒരു marzipan പന്നി ("possu") ഒരു റബ്ബർ താറാവ് ("ankka"). അത് ഒരു പിങ്ക് മൃഗം ഒരു താറാവ് ന്റെ താഴത്തെ ശരീരം ഒരു പന്നി ' s head.The statue was designed by Alvar Gullichsen 1999 when it was placed floating in the Aurajoki river in തുര്ക്കുfinland_ regions. kgm. The statue has നിന്നു at its current location since 2001. Every winter, ഒരു സാന്താക്ലോസ് തൊപ്പി വെച്ചു Posankka ' s head,and on Walpurgis Night it is capped with a ഫിന്നിഷ് വിദ്യാർത്ഥി ക്യാപ്