തുര്ക്കുfinland_ Regions. Kgm | മ്യൂസിയം ഷ... - Secret World

Linnankatu 60, 20100 Turku, Finlandia
2 views

Sarah Bolton

Description

മ്യൂസിയം ഷിപ്പ് Sigyn is a three-masted barque പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന mariners' lives and shipbuilding വിദ്യകൾ at the turn of the 19th century. Open during summer months only.