Wäinö Aaltonen ພິພິທະພັນຂອງສິລະປະ... - Secret World

Itäinen Rantakatu 38, 20810 Turku, Finlandia
36 views

Pamela Kind

Description

Wäinö Aaltonen ພິພິທະພັນຂອງສິລະປະ(ພາສາ:Wäinö Aaltosen museo)ຫຼື WAM ສໍາລັບສັ້ນ,ແມ່ນເປັນສິນລະປະພິພິທະພັນໃນສູນກາງ Turku,ຟິນອຸທິດຕົນສະເພາະແມ່ນທີ່ທັນສະໄຫມສິນລະປະ. ພິພິທະພັນແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກທະນາຄານຂອງກິ່ນອາຍນ້ໍາ. ການຖາງສະແດງແມ່ນອີງໃສ່ການສິນລະປະການເກັບກໍາຂອງນະຄອນຂອງ Turku,ຊຶ່ງປະກອບມີຂະຫນາດໃຫຍ່ເກັບກໍາຂອງວຽກງານໂດຍແຟຈິດຕະນາການແລະ Wäinö Aaltonen. ຊົ່ວຄາແດງສຸມໃສ່ກ່ຽວກັບແຟັດແລະສາກົນທີ່ທັນສະໄຫສິນລະປະ.