തുര്ക്കുfinland_ Regions. Kgm ആർട്ട് മ്യൂസ... - Secret World

Aurakatu 26, 20100 Turku, Finlandia
6 views

Freyan Lau

Description

തുര്ക്കുfinland_ regions. kgm ആർട്ട് മ്യൂസിയം ' s diverse and high-quality പ്രദർശനങ്ങൾ introduce the fascinating world of art, from classical works to the latest in contemporary art. In addition to the varied exhibition programme മ്യൂസിയം പ്രദാനം മറ്റു പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലെ മനോഹരമായ മ്യൂസിയം atmosphere in which to meet and socialise.