തുര്ക്കുfinland_ Regions. Kgm കോട്ട... - Secret World

Linnankatu 80, 20100 Turku, Finlandia
6 views

Hellen Hofmeier

Description

തുര്ക്കുfinland_ regions. kgm Castle is one of the oldest buildings still in use in ഫിൻലാൻഡ് and one of the largest medieval castles in Scandinavia. ദേശീയ സ്മാരകം, stands on the banks of the river Aura.The construction of the castle തുടങ്ങി 1280 and testify to the importance of the city of തുര്ക്കുfinland_ regions. kgm, at that particular ചരിത്രപരമായ കാലയളവിൽ; അടുത്ത രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അതിന്റെ defences were strengthened and ചേർത്തു ചെയ്തു, പുതിയ ജീവിത കോണുകളിൽ.The main part of the castle was ഗണ്യമായി extended in the course of the പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശേഷം, നയങ്ങളും to the throne of ഗുസ്താവ് ഞാന് of Sweden.ഒരിക്കൽ മാത്രമേ കോട്ടയിൽ has had a role in the defence of the kingdom, when in 1318 the invading റഷ്യക്കാര് നിന്ന് Veliky Novgorod നശിപ്പിച്ചു തുര്ക്കുfinland_ regions. kgm.കാസിൽ അതിന്റെ dungeons are one of the major attractions for the സഞ്ചാരികളെ and the വഴികാട്ടി like to tell that the ghost of Hedvig Eleonora Stenbock, who lived in the castle during the പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, അത് തുടർന്നു. അതിന്റെ ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ.