മാള്ട്ട, Gozo and Comino, ഒരു പറുദീസ in th... - Secret World

Malta
2 views

Meredith Obama

Description

മൂന്നു ദ്വീപുകൾ, മാൾട്ട, Gozo and Comino make the maltese ശില്പി ഒരു പറുദീസ in the heart of the Mediterranean, വെറും 80 കി. മീ. മുതൽ സിസിലിയൻ coast. But it is not only the crystal clear sea and The Sun that attract ലക്ഷക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികളെ every year. മാൾട്ട വിലമതിക്കുന്നു ഹാപ്പി combination of nature, കല, between the possibility to take a dip in the Bluee സമതലം, get out of the water, and after a few minutes go to visit മൂന്നു യുനെസ്കോ സൈറ്റുകൾ, മറ്റ് ചരിത്ര-സാംസ്കാരിക wonders.