ന്യാപല്സ്: the city of the sun... - Secret World

Golfo di Napoli, Italia
4 views

Katia Milik

Description

ന്യാപല്സ് is the city of the sun but above all of the sea, with which it has ഒരു അടുത്ത ബന്ധം, രണ്ടും സാംസ്കാരിക വിനോദസഞ്ചാര, thanks to the natural beauties that the Gulf പ്രദാനം. ഈ കാരണങ്ങളാൽ, the best way to enjoy the നീപോളിറ്റൻ beauties, പ്രത്യേകിച്ച് വേനൽക്കാലത്ത് ആണ് സന്ദർശിച്ച് അവരെ by sea.