muggia-secret-world

muggia-secret-world

ຜົນກະທ໌ຂອງ Muggia... - Secret World

Calle del Ghetto, 34015 Muggia TS, Italia

Marilena De Bellis
by Marilena De Bellis
8

Overview

Muggia ປົກປັກໂດຍສະເພາະລຶແຈໃນການທີ່ບໍ່ມີແມ່ນບາງສິບຫ້າ-ຕະວັດຂອງ engravings ຮູ້ຈັກຕົ້ນກໍາເນີດແລະອະທິບາຍ.ຄຽງຄູ່ກັບການທ໌ພວກເຮົາຍັງສັງເກດຫຼາຍວເລກໃນບັນດາເຊິ່ງເປັນ cuttlefish,ກວາງເຮັດວຽກ,ຕະຫຼອດການປະຢ້ຽມແລະອ້ອມຝາ,ເປັນເລກຂອງມະນຸດແລ່ນຊອກຫາກັບຄືນ,ມັງກອນປະເຊີນການເປັນງູ,ເປັນ stylized ເພີ່ມຂຶ້ນມີຫົກກີບດອກພາຍໃນວົງມົນ,ເປັນ່າຊ້າງ(?)… ຫຼາຍທິດສະດີໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຄວາມລຶກຕິດພັນກັບການເຫຼົ່ານີ້ engravings. ຄັ້ງທໍາອິດ,ທີ່ຮັບຮອງ,hypothesizes ວ່າເລກເຫຼົ່ານີ້ຂຶ້ນກັບເປັນຢິວ iconography ຊີ້ບອກວ່າເຮືອນບ່ອນຢູ່ອາໄສໂດຍຊາວຢິວໃນຄັ້ງວັນເຖິງແມ່ນວ່າມີບໍ່ມີຫຼັກຖານເພື່ອຢືນຢັນການມີຂອງເຂົາເຈົ້າ.