ડોર્સેટ | green party canada,નાના બજાર નગર... - Secret World

Shaftesbury, Regno Unito
33 views

Diane Hoffman

Description

Green party canada છે એક નાના બજાર નગર ડોર્સેટ સાથે એક રસપ્રદ ઇતિહાસ પર પાછા જવાનું સેક્સોન વખત. આ નગર ઘર છે સોનું હિલ (દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં "Hovis" જાહેરાત) અને ભવ્ય જોવાઈ પર નિર્ભય માતાનો Blackmore વેલ. તે માટે ગેટવે છે દક્ષિણ પશ્ચિમ કરી શકો છો જ્યાં પ્રવાસ વિસ્તાર માંથી સ્ટોનહેંજ પૂર્વ કરવા માટે સ્નાન છે અને બ્રિસ્ટોલ માટે ઉત્તર અને જુરાસિક કોસ્ટ દક્ષિણ.