को पकौडी... - Secret World

38011 Sarnonico TN, Italia
47 views

Sanya Willis

Description

को पकौडी, धेरै जस्तै अन्य व्यञ्जन को किसान परम्परा, जन्म थिए क्रम मा प्रयोग गर्न कच्चा माल भनेर अन्यथा would have risked बर्बाद जा, यस्तो रोटी रूपमा तयार, धेरै दिन को लागि जोडी थिए जो अन्य सामाग्री यस्तो luganega वा स्पेक, चीज र तरकारी. पकौडी मा शोरबा छन् विशिष्ट नुस्खा र निश्चित आदर्श मा चिसो जाडो साँझ: