பாலாடை... - Secret World

38011 Sarnonico TN, Italia
7 views

Ronda Smith

Description

பாலாடை, போன்ற பல உணவுகள் விவசாயிகள் பாரம்பரியம், பிறந்த பொருட்டு மூலப்பொருட்கள் பயன்படுத்த என்று இல்லையெனில் வேண்டும் பணயம் வைத்து செல்லும் கழிவு, போன்ற ரொட்டி தயார், பல நாட்கள் இருந்த சேர்க்க பிற பொருட்கள் போன்ற luganega அல்லது கறை, பாலாடைக்கட்டிகள் மற்றும் காய்கறிகள். வடை குழம்பு உள்ளன வழக்கமான செய்முறையை மற்றும் நிச்சயமாக சிறந்த குளிர் குளிர்காலத்தில் மாலை: