പറഞ്ഞല്ലോ... - Secret World

38011 Sarnonico TN, Italia
6 views

Julia Biden

Description

പറഞ്ഞല്ലോ, like many other dishes of the കർഷക പാരമ്പര്യം, were born in order to use അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ otherwise would have risked പാഴാക്കരുത് പോകുന്നത്, ഇത്തരം അപ്പം prepared for several days, to which were added മറ്റ് ചേരുവകൾ അത്തരം luganega അല്ലെങ്കിൽ കരടു, പയര്, പച്ചക്കറി. പറഞ്ഞല്ലോ ചാറു ലെ are സാധാരണ പാചകക്കുറിപ്പ് ആകുന്നു തീർച്ചയായും അനുയോജ്യമായ on തണുത്ത ശൈത്യകാലത്ത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ: