പുരാതന മധ്യകാല village of Verucchio... - Secret World

47826 Verucchio RN, Italia
13 views

Elizabeth Lange

Description

ഒരു പുരാതന മധ്യകാല village that was the തൊട്ടിൽ the Malatesta, Verucchio makes room on a hill where, at the highest point of the rock, first പുരാതന കോട്ട. The beating heart of the village, surrounded by the nature of the നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ of the province of Rimini, തീർച്ചയായും സ്ക്വയർ, from which all the ചെറിയ തെരുവുകളിൽ ആ എത്താൻ ഓരോ ചെറിയ കോണിൽ ആരംഭിക്കുക. When the sky is clear, from the highest points of the sasso, you can enjoy a long view that goes from Valmarecchia to the Rimini Coast on the sea Adriatico.Il village is located on a hill west of Rimini (16 കി. മീ.) എന്നിവ അതിരുകള് the Republic of San Marino (10 km). ഫ്ലാറ്റ് part of the village is called വില്ല Verucchio, crossed by the എസ് 238, which ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന Rimini and Arezzo. തമ്മിലുള്ള ഒമ്പതാം ഏഴാം centuries BC it was the nerve center of the so-called villanovian നാഗരികത, which is thought to be of ആമത് ഉത്ഭവം. പല കണ്ടെത്തുന്നു have been unearthed in the necropolises excavated around the village and are now on display in the മുനിസിപ്പൽ പുരാവസ്തു മ്യൂസിയം. The area of the excavations and the museum are part of the ആർക്കിയോളജിക്കൽ പാർക്ക് Verucchio. The small town is also known as the "തൊട്ടിലിലുള്ള of the Malatesta" അല്ല കാരണം കുടുംബം ഉത്ഭവിച്ചത് from here, but from where it came to power, thanks to Giovanni della Penna dei Billi (1150-90), called the Malatesta. ഘടനാപരമായ പോലെ ഒരു മധ്യകാല village and is full of historic buildings, Verucchio ഉയരുന്നു on two hills, ഒരിക്കൽ കിരീടധാരണം by സമന്സ് കോട്ടകൾ, Rocca Passerello - the remains of which now stands a monastery, and the Fortress of Sasso, ഇന്ന് Malatesta കോട്ട, one of the best ഭദ്രമായിരിക്കും മുഴുവൻ dominion, and built ആധിപത്യം village, the valley and the plain താഴെ. On the road that descends towards the plain, at the foot of the റോക്കി സാഹചര്യങ്ങളുടെ on which the historic center നിൽക്കുന്നു, there is the Romanesque സഭ പത്താം നൂറ്റാണ്ട്, which can only be visited ബാഹ്യമായി. ലെ വില്ല Verucchio, ഒരു മർമരം of the മുനിസിപ്പാലിറ്റി of pianura, there is the ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസികളും that, according to tradition, was founded by St. Francis in 1213. ൽ പിന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതാപിയും സരളവൃക്ഷവും over twenty-five meters high that, it is said, വന്നു നിന്ന് ഒരു കോൽ നട്ടു ളള by the saint himself.