RSS   Help?
add movie content
Back

ພູ Cornacchia ແລະອົບພ ...

 • 71020 Faeto FG, Italia
 •  
 • 0
 • 66 views

Share • Distance
 • 0 m
 • Duration
 • 0 h
 • Type
 • Trekking
 • Hosting
 • Lao

Description

ຍຄວາມລະມດລະວກໍ່ຍັງມີຢເູ່ຊັ່ນ:ໃນປະຈຸບັນພຽງແຕຊ່ວ່ຍໃນການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໄດ້ການແປຮູບ້ໄຟຊີວະພາບລຸນມັນເຊືອ່ທີສອງ.້ ນອກຈາກນັ້ນ,ກໍຍັງມີການສືບຕໍ່ພັດທະນາຄູອາຈານໄດ້ຮ່ວມມືອັນແໜ້ນແຟ້ນເປັນປະຊາຊົນເພື່ອທໍ່ມັນຊຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ໜຶ່ງສະເພາະເພື່ອບົບສາຍສົມລົດ. ຍຄວາມລະມດລະວກໍ່ຍັງມີຢເູ່ຊັ່ນ:ໃນປະຈຸບັນພຽງແຕຊ່ວ່ຍໃນການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງໄດ້ການແປຮູບ້ໄຟຊີວະພາບລຸນມັນເຊືອ່ທີສອງ.້ ເກດເບິ່ງຮູບພາບຄົງຢູ່ພາຍໃນອານາເຂດຂອງແຂວງຢູດາຍ;ພື້ນທີ່ທໍາມະຊາດແລະອະນາໄມ;ສູນກາງຂອງພວກເຮົາ;

image map


Buy Unique Travel Experiences

Fill tour Life with Experiences, not things. Have Stories to tell not stuff to show

See more content on Viator.com